Corporate Responsibility rapportering

Væsentlighed

Rapporteringen følger strukturen i vores Corporate Responsibility politik og dokumenterer mål og resultater inden for vores fire strategiske områder: Forretningsetik, Klima & miljø, Ansvarlig arbejdsplads og Aktiv tryghedsskabelse.

Tematiske områder

Hvert tema spiller sammen med et eller flere af principperne i FN's Global Compact. De tematiske områder er valgt, fordi de skaber forbindelse til Trygs lange historie som forsikringselskab og til de produkter og services vi tilbyder vores kunder.

I lyset af bl.a. FN's udtalelser om beskyttelsen af menneskerettigheder i Danmark og Norge samt Institut for Menneskerettigheders årlige statusrapport om forholdene i Danmark, har vi valgt at gøre en særlig indsats i forhold til at reducere negativ effekt af:

  • Anti-diskrimination
  • Fagforeningsfrihed
  • Persondatabeskyttelse
  • Sundhed og sikkerhed

Vores indsats dækker interne forhold i Tryg, herunder også ansvarlige investeringer, og er integreret i vores samarbejde med vores kunder og leverandører.

Anti-korruption er et området, vi er nødt til at have særlig fokus på som led i vores håndtering af risikoen for svindel, både hos kunder og internt, og for favorisering, fx i forhold til leverandørvalg.

Overholdelse af lovgivningen generelt, og særligt med hensyn til selskabsledelse, konkurrenceforhold, marketing, produkter og services, sundhed og sikkerhed, dikskrimination og krænkelse af oprindelige folks rettigheder indarbejdet i processer og tiltag i hele organisationen.

CSR-indsatsen er relevant for hele koncernen og derfor tilrettelagt som en indsats i både Danmark, Norge og Sverige. Eksekveringen er koncentreret om hovedkontoret i Danmark og Bergen-kontoret i Norge, men udvides løbende til at omfatte lokalkontorer og den svenske del af Tryg.

God selskabsledelse
i overholder danske anbefalinger om god selskabsledelse og betragter en gennemsigtig og solid ledelsesstruktur som en forudsætning for at gennemføre en sund og relevant CSR-indsats.

Se mere under selskabsledelse.

Forsikring og Pension
Tryg er medlem af Forsikring og Pension, som varetager medlemmernes interesser i forhold til at oplyse om brancheforhold og påvirke den samfundspolitiske udvikling af det finansielle område.

Læs mere om Forsikring & Pension.