Selskabsledelse

Aflønningsudvalget

Trygs aflønningsudvalg sikrer, at Trygs aflønninger følger de vedtagne politikker og incitamentsstrukturer.

Om udvalget

Aflønningsudvalgets arbejde tager udgangspunkt i Kommissorium for Aflønningsudvalget og i Trygs aflønningspolitik.  

Sammensætning

Aflønningsudvalget består af 5 medlemmer, som vælges af og blandt medlemmer af Tryg A/S’ bestyrelse.

Formanden for bestyrelsen er formand for udvalget.
 
Herudover skal udvalget være repræsenteret af mindst et medlem fra Tryg A/S’ bestyrelse, som samtidig er medlem af TryghedsGruppens bestyrelse, mindst et medlem, der er uafhængig af TryghedsGruppen, og mindst et medlem, der er valgt som medarbejderrepræsentant i bestyrelsen.

Udover aflønningsudvalgets medlemmer er medarbejdere med relevant uddannelsesmæssig baggrund og erfaring fra selskabets HR-afdeling involveret i arbejdet med udarbejdelse og efterlevelse af lønpolitikken. Aflønningsudvalget får ved behov bistand af eksterne rådgivere fra Kromann Reumert og PwC.  

 

Medlemmer

 • Jukka Pertola (formand)
 • Steffen Kragh
 • Carl-Viggo Östlund 
 • Jørn Rise
 • Tina Snejbjerg

Jukka Pertola, Steffen Kragh og Carl-Viggo Östlund repræsenterer ikke hovedaktionæren, TryghedsGruppen, hvorfor de lever op til kravene om uafhængighed og kvalifikationer efter bestyrelsens vurdering.   

Opgaver

 • Indstiller aflønningspolitikken til bestyrelsens godkendelse, forud for generalforsamlingens godkendelse. 
 • Udarbejder indstilling til bestyrelsen om, hvilke medarbejdere selskabet anser som risikotagere. 
 • Udarbejder indstilling til bestyrelsen om de elementer, der bør indgå i aflønningen af bestyrelse og direktion, samt størrelsen af det konkrete vederlag. 
 • Bistå med forberedelse af den årlige aflønningsrapport.
 • Sikrer overholdelse af den vedtagne aflønningspolitik. 
 • Overvåger at oplysningerne i årsrapporten om vederlaget til bestyrelsen, direktionen og risikotagere er korrekte, retvisende og fyldestgørende. 
 • Sikrer at bestyrelsen holdes orienteret om markedsniveauet for bestyrelses- og direktionsvederlag i sammenlignelige selskaber, ligesom udvalget på bestyrelsens vegne skal følge praksis på området, således at eventuelle nye aflønningsformer drøftes og overvejes i bestyrelsen.