Selskabsledelse | Generalforsamling

Generalforsamlingen er vores højeste ledende og beslutningstagende instans. På generalforsamlingen kan aktionærer udøve deres indflydelse ved at komme med udtalelser, stille spørgsmål og stemme. 

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april. Bestyrelsen indkalder til generalforsamlingen med mindst otte dages varsel. Aktionærer har mulighed for at modtage indkaldelsen elektronisk.

Indkaldelsen indeholder relevante oplysninger om tid og sted samt en dagsorden, der som minimum omfatter punkterne:

  • Bestyrelsens beretning om det forløbne regnskabsår
  • Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion, herunder fastsættelse af bestyrelsens honorarer
  • Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport, herunder forslag til udbyttebetaling for det forløbne regnskabsår
  • Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

De fuldstændige forslag indeholder også bestyrelsens forslag til kontant udbytte. Det kontante udbytte er baseret på årets resultat. 

Alle aktionærer opfordres til at deltage på den årlige ordinære generalforsamling. Aktionærer kan stemme på generalforsamlingen eller give en fuldmagt til bestyrelsen eller tredjemand. Fuldmagten til bestyrelsen gør det muligt for aktionæren at tage stilling til de enkelte punkter på dagsordenen. 

Kontaktpersoner

Bettina Drejer Clausen 
Koncernchefjurist
+45 29 60 89 33

Gianandrea Roberti 
Investor Relations Officer 
+45 20 18 82 67

Ledelsesprincipper

Læs om vores tilgang til selskabsledelse.

Bestyrelsens opgaver og ansvar
Lønpolitik

Tilmeld dig generalforsamlinger

Aktionærportal